Cyfrifo Gwir Gost am Fwyd sy'n Cydbwyso'r Raddfa

Share

Priddoedd neu Losgi-Gerry Gillespie

Mae Economi Gylchol Cymru, yn ddiangen, gan hyrwyddo cymuned fel sylfaen yr Economi Gylchol sy'n dod i'r amlwg, wedi cydnabod ers amser maith y cyfleoedd i sicrhau y gellir gwasanaethu ein holl anghenion bwyd yn lleol.

Y man cychwyn, gyda Chymru yn wynebu anghydraddoldeb bwyd a gwastraff bwyd ar raddfa ddiwydiannol, yw gyrru ymlaen gydag atebion hyblyg, fel ein cyflwyniad oergell gymunedol, i ddelio â'r annigonolrwydd hyn yn y system fwyd. Yn y tymor hwy, mae Cymru yn wynebu cyfle enfawr i gynyddu swyddi, ffermio cynaliadwy ac adfywiol, llai o garbon a mwy o gydraddoldeb bwyd. Mae hyn i gyd yn dechrau gyda buddsoddi yn ein priddoedd trwy ddolennu gwastraff organig yn ôl i faethiad pridd, gyda rhywfaint o ddyluniad y rhaglen rydyn ni'n ei lunio ar hyn o bryd gyda Gerry Gillespie y gallwch chi ddarllen amdano yn ei erthygl.

Ym mis Gorffennaf eleni bydd llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi, 'True Cost Accounting for Food' yn ogystal ag adroddiad gan Sustain a'r RSPB yn gwneud yr Achos dros Fwyd Lleol y gallwch ei lawrlwytho o Sustain

Gallwch lawrlwytho copi o'r llyfr i PDF, i brynu fersiwn brint at ddefnydd personol, ewch i: Siop Lyfrau Routledge

Hefyd y mis hwn, mae Sustain a'r RSPB yn cyflwyno Yr Achos Dros Fwyd Lleol y gallwch ei lawrlwytho o Sustain, sy'n darparu tystiolaeth ar rai o'r buddion yr ydym yn cyfeirio atynt o ran ffermio adfywiol / cylchol.

"Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno gweledigaeth ar gyfer adfywiad mewn systemau bwyd lleol, cyfeillgar i natur, gyda chefnogaeth buddsoddiad mewn seilwaith, sgiliau a chydlynu, ochr yn ochr â pholisïau sy'n galluogi'r busnesau hyn i weithredu'n llwyddiannus wrth ddarparu ystod o fuddion i gymdeithas. Mae'r adroddiad. yn darparu trosolwg cynhwysfawr o'r dystiolaeth hyd yma ar fuddion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol systemau bwyd lleol. Mae'n dangos bod allfeydd bwyd llai yn creu tair gwaith y swyddi fel cadwyni archfarchnadoedd; a gallai newid yng nghyfran y farchnad adwerthu greu 200,000 o swyddi "- Sustain

Get in touch
Newsletter

Keep up to date

with the latest news and innovation

Sign-up