Rhaglen Economi Gylchol Cymru

Nod Economi Gylchol Cymru yw gweithio gyda phartneriaid strategol i alluogi mentrau cymdeithasol yn y sector ailddefnyddio i fachu ar y cyfleoedd sydd ar gael

Yn ystod y tair blynedd nesaf rydym yn bwriadu:

 • Cynrychioli ein haelodau ar Fwrdd Ail-ddefnyddio Strategol Cymru. Helpi ein haelodau i ddatblygu segmentau busnes Newydd
 • Casglu data gan y sefydliadau hyn ar baratoi i'w ailddefnyddio i adrodd ar ganlyniadau yn gywir ac yn wiriadwy
 • Arwain datblygu a hyrwyddo brand ailddefnyddio cenedlaethol
 • Creu hybiau ailddefnyddio rhanbarthol a phwyntiau casglu
 • Cynorthwyo'r aelodau i gyfrannu at darged ailddefnyddio Llywodraeth Cymru.
 • Gweithio mewn partneriaeth i sefydlu safon ailddefnyddio achrededig a helpu aelodau i gyflawni'r safon honno.
 • Cydweithio â sefydliadau i gynnwys ailddefnyddio masnachol wrth gynllunio.
 • Gweithio gyda phartneriaid a phrifysgolion i sefydlu canolfan ragoriaeth academaidd ar Ailddefnyddio
 • Ymchwilio a gweithredu cymhellion a chymhellion ariannol blaengar i gefnogi ail-ddefnyddio gyda'r defnydd o system credyd cydfuddiannol Celyn ar gyfer Cymru

  Mae COVID19 wedi dysgu pob un ohonom fod ystwythder yn allweddol i lwyddiant economi sylfaenol gwasanaethau sy'n wynebu'r gymuned yn y dyfodol. Mae CEW wedi ymrwymo i gymryd dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth tuag at yr economi gylchol a datblygu cynaliadwy. Mae modelau arloesol, i helpu ‘Adeiladu Gwell’, bob amser yn cael eu hadolygu gan CEW a’r rhwydwaith fyd-eang o ymarferwyr y mae ganddo fynediad atynt, ar gyfer y buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a ddaw yn eu sgil.

  Mae cyfleoedd yn ymddangos ac yn gadael y sector, mewn ymateb i'r cynnydd a'r cwymp yn argaeledd deunyddiau o'r llif gwastraff. Mae angen cefnogaeth arbenigol ofalus a chydlynol ar gyfer y datblygiad parhaus hwn. Hebddo, mae'r sector yn aros yn ei unfan, fel sydd wedi digwydd i raddau helaeth ers i Cylch, sefydliad aelodaeth gwastraff cymunedol Cymru gau yn 2013. Dangosodd adroddiad Mapio Sector CEW a baratowyd ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 2019, sector a oedd wedi tyfu yn gymharol fach heb y gefnogaeth. fe'i derbyniwyd unwaith.

  Cydlynu a Datblygu a Ariennir

  Sut gallai cydgysylltu wedi'i ariannu a datblygu PfR wneud gwahaniaeth?

  O 2012-19, nid oedd gan sefydliadau ailddefnyddio yng Nghymru unrhyw gynrychiolaeth na chymorth datblygu arbenigol. Yn flaenorol, pan ariannwyd hyn yng Nghymru i ddarparu cefnogaeth arbenigol wedi'i thargedu i PfR cymdeithasol, symudodd dibyniaeth ar grantiau yn y sector o 80% i 20% o fewn tair blynedd i gefnogaeth wedi'i theilwra a'i thargedu.

  Beth allai Rhwydwaith Economi Gylchol y Bobl eu Ddwyn i Gymru ar hyn o bryd

  Nod rhaglenni ac arbenigedd datblygiadol CEW yw adeiladu amrywiaeth a gwytnwch cynnyrch a gwasanaeth o fewn sector PfR Cymdeithasol Cymru.

  Mae enghreifftiau profedig o ddyfeisgarwch cymunedol bellach yn symud ymlaen yn fyd-eang. Mae EGC wedi'i gysylltu â nifer o sefydliadau Dim Gwastraff rhyngwladol yn fyd-eang sy'n ymwneud â rheng flaen darparu gwasanaethau, yn hytrach na fforymau trafod. Mae mapio CEW o economi gymdeithasol PfR yn 2019 yn dangos, gydag ychydig eithriadau, nad yw’r sector wedi bachu cyfleoedd newydd i adeiladu contractau gydag awdurdodau lleol, i sefydlu gwasanaethau newydd a chyrraedd ymhellach i’n cymunedau.

  Gydag adnoddau cyfyngedig, mae EGC wedi bod yn gweithio ar bartneriaethau unigol, i ddwyn gwasanaethau newydd ar waith.

  Gyda chefnogaeth strategol, byddai EGC yn gallu ehangu, dyfnhau ac adeiladu ar ei waith arloesol a chyflymu cynnydd:

  Ysgogiad i fwyd organig a dyfir yn lleol trwy helpu'r economi gymdeithasol i gynhyrchu cynhyrchion i ysgogi ffermio adfywiol yn eu cymunedau.

  Gwasanaethau ailbrosesu meicro dan berchnogaeth y gymuned ar gyfer uwchgylchu gwydr, plastig a phren; i droi'r ffrydiau deunydd hyn yn gynnyrch y gellir ei ddefnyddio a ddymunir y gellir ei werthu i aelodau'r gymuned

  Cydweithio i greu marchnad unedig ar-lein (ReBAY os gwnewch chi hynny) ar gyfer cynhyrchion a wneir yng Nghymru.

  Ymgorffori ailddosbarthu'r holl fwyd dros ben yn niwylliant Cymru, trwy wasanaethau oergell gymunedol ar raddfa fach ond niferus, heb stigma a heb brawf modd

  Mae'r Gronfa Her Economi Sylfaenol gyda chefnogaeth ‘CELYN’, sy’n cael ei chyflwyno gan EGC, yn gyntaf yn fyd-eang i Gymru; mesur arbed hylifedd sy'n cau'r ddolen ar fentrau ailgylchu / ailddefnyddio trwy gylchredeg ymhellach y cyfoeth y mae'n ei gynhyrchu yn yr ardal. (Mae Credyd Cydfuddiannol yn rhan o stori llwyddiant economaidd y Swistir, gweler adran 4)

  Dod o hyd i ffyrdd creadigol o ddefnyddio'r Celyn i effeithio ar ymddygiad defnyddwyr. Partneriaethau Strategol

  Mae CEW yn ceisio sefydlu partneriaethau ffurfiol neu gydweithrediadau ffurfiol eraill gyda'r canlynol fel cam cyntaf i osgoi dyblygu ymdrech.

  Development Trusts Association
  Unllais Cymru
  Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru
  WCVA
  WLGA
  WAMITAB
  Canolfan Cydweithredol Cymru
  Egni Adnewynol Cymru
  WeALL Economy Alliance
  Wales Chambers of Commerce
  Farming Connect
  Sustainable Food Trust

  A all Rhwydwaith PfR Cymdeithasol yng Nghymru ymateb i her COVID19?

  Mae'r rhain yn amseroedd rhyfeddol, gyda phwysau ariannol parhaus a economi yn chwil o effeithiau Covid19. Cyfran Economi Gylchol Cymru yr un farn â Llywodraeth Cymru bod amddiffyn ac adeiladu'r mae economi sylfaen yn ein cymunedau yn greiddiol i ailgychwyn y Cymry economi gyfan.

  Yn ystod adferiad Cymru o Covid19 mae cyfle, ac yn wir angen dybryd, i fentrau cymdeithasol sy'n ymwneud â PfR ddal i fyny â rhannau eraill o'r byd, i roi cyfleoedd newydd ar sylfaen ariannol gynaliadwy fel y gallant gyfrannu ymhellach at y gymuned. adfywio, cydlyniant cymdeithasol, cynhwysiant personol a rheolaeth gynaliadwy o adnoddau materol lle mae cymunedau'n elwa.

  Yn dilyn effeithiau COVID19 ar Gymru a'r byd, mae gofalu am ein hamgylchedd a datblygu economi fwy gwydn gyda chadwyni cyflenwi byrrach a mwy diogel yn fanteisiol - efallai.

  Gyda'r Celyn, mae Economi Gylchol Cymru yn dod â mecanwaith arbed hylifedd unigryw i'r bwrdd i helpu i gyflawni hyn ar raddfa. Mae hyn yn arbennig o werthfawr pan fo llif arian yn brin oherwydd argyfwng. Mae'r Celyn yn cyfateb yn ariannol i'r Economi Gylchol. Mae’r WIR, cymar Celyn’s Swistir a’r SARDEX yn Sardinia wedi bod yn ganolog i lwyddiant economïau’r Swistir a Sardinian ers blynyddoedd lawer.


  Get in touch
  Are you part of the community facing circular economy or would like to be?

  Together we can transform Wales

  Be the first to know about the latest in community facing circular innovation.

  Join Our Network Free Today